Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Polityka dotyczącą sprzedaży i dostaw
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona kids4fun.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Stronę kids4fun.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Strony kids4fun.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie kids4fun.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – BUSINESS GROUP M-J Sp. z o. o., adres siedziby: ŻURAWIA 6/12 LOK. 745 00-503 WARSZAWA, adres do doręczeń: ŻURAWIA 6/12 LOK. 745 00-503 WARSZAWA wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000876509, NIP: 527-294-59-58, REGON: 387846814, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: info@kids4fun.pl, tel.: 509 107 545.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. ANIMACJA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w terminie data, czas wspólnie ustalonym, zgodna z ofertą na stronie kids4fun.pl
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. POLITYKA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY I DOSTAW
  1. Klient dokonuje wyboru terminu produktu (animacji), następnie usługodawca potwierdza termin oraz datę zlecenia. Kolejno klient dokonuje zakupu usługi dla wskazanej przez siebie daty, terminu oraz pakietu animacyjnego dostępnej pod adresem kids4fun.pl. 
  2. Płatność za usługę odbywa się przez bramkę płatności Paynow.
  3. W przypadku wybrania metody płatności kartą odbiorcą płatności jest Blue Media S. A.
  4. Usługa zostaje zrealizowana w terminie ustalonym pomiędzy stronami.
  5. W przypadku odwołania animacji 24h przed ustalonym terminym opłata nie podlega zwrotowi.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacja usługi produktu (animacji) zamówionej na niniejszej stronie internetowej
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi animacji za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kids4fun.pl w terminie do 30 dni od jej zrealizowania lub 60 dni od zakupu usługi jeśli nie została w pełni zrealizowana.
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
   5. Usługodawca zwróci otrzymane środki na konto usługobiorcy w ciągu 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Warunkiem zwrotu wniesionych środków przez klienta jest nie zrealizowanie usługi przez usługodawcę.
   6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zakupu produktu (animacji) w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   7. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi produkty (animacji) w każdym czasie w drodze porozumienia stron, lecz nie później niż 7 dni od daty rozpoczęcia animacji.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem kids4fun.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością kids4fun.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony kids4fun.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony kids4fun.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.